Een deepwell bestaat uit een verticaal boorgat met een diameter van 110 tot 400 mm, waarin een stijgbuis met een geperforeerd gedeelte (filter) en een zandvang wordt geplaatst.  Het geperforeerde gedeelte zal omstort worden met filtergrind. In de buis wordt een onderwaterpomp gehangen, die het water een zodanige opvoerhoogte geeft, dat het met een persleiding afgevoerd kan worden. In het boorgat wordt naast de pompput vaak een peilbuis geplaatst om de grondwaterstand naast de deepwell te kunnen meten. Grondwater kan bij een voldoende hoge grondwaterstand tevens onttrokken worden met een vacuümpomp op maaiveld niveau. De diameter van boorgat (110 tot 400 mm) en het filter worden bepaald door de diameter van de pomp, die op haar beurt afhankelijk is van het gewenste onttrekkingsdebiet. De diepte van de deepwell hangt af van het benodigde filteroppervlak en de grondwaterstand, rekening houdend met de grondwaterverlagingen. Daarbij geldt tevens dat bij een langer en dieper filter het bemalingsdebiet toeneemt. De stijgbuis en het filter bestaan meestal uit HDPE of PVC. De omstorting is afhankelijk van de bodemtextuur. Indien waterscheidende klei of leemlagen in de bodem worden doorsneden, wordt de omstorting ter hoogte van deze lagen afgedicht met kleikorrels/ bentoniet.

 

Met een onttrekking met deepwells kunnen grote debieten worden bereikt. Grondwater wordt door de deepwell naar een geconcentreerd onttrekkingspunt geleid. De deepwell vormt daardoor geen obstakel (voor mogelijke werkzaamheden) en heeft een beperkt onderhoud. De onderwaterpompen zijn perspompen, waarmee grote opvoerhoogten mogelijk zijn. Dit kan praktisch zijn bij grote verlagingen en/ of diepe grondwaterstanden. Het opgepompte water wordt afgevoerd via persleidingen waardoor geen sprake is van kwetsbare zuigleidingen. Een deepwell is in de praktijk een bedrijfszeker systeem.

Door de verticale filterstelling wordt veel grondwater uit diepere bodemlagen onttrokken, hetgeen niet altijd wenselijk is. Daardoor kunnen relatief grote grondwaterstandverlagingen op grotere afstanden optreden.